97.
Hrubší popis môže povedať: v duši človeka žijú: myslenie, cítenie a vôľa. Jemnejší popis musí povedať: Myslenie vždy obsahuje podklad cítenia a vôle, cítenie vždy obsahuje taký podklad myslenia a vôle a vôľa vždy obsahuje podklad myslenia a cítenia. Len voči ostatným duševným obsahom sú v myšlienkovom živote myslenie, v citovom živote cítenie, a vo vôľovom živote vôľa prevládajúcimi.
98.
Cítenie a vôľa myšlienkového života obsahujú karmický výsledok predchádzajúcich pozemských životov. Myslenie a vôľa citového života určujú karmickým spôsobom charakter. Myslenie a cítenie vôľového života vytrhávajú prítomný pozemský život z karmických súvislostí.
99.
V cítení a vo vôli myslenia vyžíva človek svoju karmu minulosti. V myslení a cítení vôle pripravuje človek karmu budúcnosti.Originálne znenieĎalej (Smernice č.100, 101, 102)
Nazad (Smernice č.94, 95, 96)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

97. Eine gröbere Darstellung darf sagen: in der Seele des Menschen leben Denken, Fühlen und Wollen. Eine feinere muß sagen: Denken enthält immer einen Untergrund von Fühlen und Wollen, Fühlen einen solchen von Denken und Wollen, Wollen einen von Denken und Fühlen. Im Gedankenleben ist nur das Denken, im Gefühlsleben das Fühlen, im Willensleben das Wollen gegenüber den anderen Seeleninhalten vorherrschend.

98. Das Fühlen und Wollen des Gedankenlebens enthalten das karmische Ergebnis voriger Erdenleben. Das Denken und Wollen des Gefühlslebens bestimmen auf karmische Art den Charakter. Das Denken und Fühlen des Willenslebens reißen das gegenwärtige Erdenleben aus dem karmischen Zusammenhange heraus.

99. Im Fühlen und Wollen des Denkens lebt der Mensch sein Karma der Vergangenheit aus; im Denken und Fühlen des Wollens bereitet er das Karma der Zukunft vor.