8.
Môžeme sa zaoberať bytosťou človeka do tej miery, do ktorej pozostáva z jej fyzického a jej éterického tela. Zistíme, že žiaden z javov na človeku, ktoré pochádzajú z tejto strany, nevedie k vedomiu, ale zostávajú v nevedomí. Vedomie sa nevyjasňuje, ale zatemňuje, ak sa činnosť fyzického a éterického tela zvyšuje. Stavy bezvedomia môžeme spoznať ako výsledok takéhoto zvýšenia. Sledovaním takéhoto nasmerovania úsudku dospievame k tomu, že uznáme, že do organizácie človeka - a aj zvieraťa - zasahuje niečo, čo s fyzickým a éterickým nie je rovnakého druhu. Je to účinné nie vtedy, keď fyzické a éterické sú činné zo svojich síl, ale vtedy, keď tieto prestávajú byť činnými svojim spôsobom. Tak dospievame k pojmu astrálneho tela.

9.
Skutočnosť tohto astrálneho tela nájdeme, keď cestou meditácie pokročíme od myslenia, ktoré je podnecované zvonku zmyslami, ku vnútornému nazeraniu. K tomu je potrebné to myslenie, ktoré je podnecované zvonku, uchopiť vnútorne a intenzívne ho v duši prežiť ako také, bez jeho vzťahu k vonkajšiemu svetu; a potom duševnou silou, ktorú sme si v takomto uchopení a prežití osvojili, si uvedomiť, že existujú vnútorné vnímacie orgány, ktoré nazerajú duchovno tam, kde sú v zvierati a v človeku fyzické a éterické telá udržiavané vo svojich hraniciach, aby vzniklo vedomie.

10.
Vedomie nevzniká pokračovaním tej činnosti, ktorá vychádza z fyzického a éterického tela, ale obe tieto musia so svojou činnosťou prísť na nulový bod, ba ešte podeň, aby „vzniklo miesto“ pre vládu vedomia. Oni nie sú pôvodcami vedomia, ale poskytujú len pôdu, na ktorej musí stáť duch, aby vytvoril vedomie v rámci pozemského života. Tak, ako človek na zemi potrebuje pôdu, na ktorej môže stáť, tak potrebuje duchovno v rámci pozemskosti materiálnu základňu, na ktorej sa môže rozvíjať. A tak, ako v kozme planéta nepotrebuje pôdu, aby si udržala svoje miesto, tak nepotrebuje duch - ktorého nazeranie nie je získané nasmerovaním zmyslov na to, čo je materiálne, ale nasmerovaním vlastnej sily na to, čo je duchovné - túto materiálnu základňu, aby v sebe aktivoval svoju vedomú činnosť.


Originálne znenie:

8. Man kann die Wesenheit des Menschen betrachten, insoferne diese aus seinem physischen und seinem ätherischen Leib sich ergibt. Man wird finden, daß alle Erscheinungen am Menschen, die von dieser Seite ausgehen, nicht zum Bewußtsein führen, sondern im Unbewußten verbleiben. Das Bewußtsein wird nicht erhellt, sondern verdunkelt, wenn die Tätigkeit des physischen und des Ätherleibes erhöht wird. Ohnmachtszustände kann man als Ergebnis einer solchen Erhöhung erkennen. Durch die Verfolgung einer solchen Urteilsorientierung gelangt man dazu, anzuerkennen, daß in die Organisation des Menschen - und auch des Tieres - etwas eingreift, das mit dem Physischen und Ätherischen nicht von der gleichen Art ist. Es ist wirksam nicht, wenn das Physische und Ätherische aus seinen Kräften heraus tätig ist, sondern wenn diese aufhören, auf ihre Art wirksam zu sein. Man kommt so zum Begriffe des Astralleibes.

9. Die Wirklichkeit dieses Astralleibes wird gefunden, wenn man durch die Meditation von dem Denken, das durch die Sinne von außen angeregt wird, zu einem innerlichen Anschauen fortschreitet. Man muß dazu das von außen angeregte Denken innerlich ergreifen und es in der Seele als solches, ohne seine Beziehung auf die Außenwelt, intensiv erleben; und dann durch die Seelenstärke, die man in solchem Ergreifen und Erleben sich angeeignet hat, gewahr werden, daß es innere Wahrnehmungsorgane gibt, die ein Geistiges schauen da, wo in Tier und Menschen der physische und der ätherische Leib in ihren Schranken gehalten werden, damit Bewußtsein entstehe.

10. Das Bewußtsein entsteht nicht durch ein Fortführen derjenigen Tätigkeit, die aus dem physischen und dem Ätherleib als Ergebnis kommt, sondern diese beiden Leiber müssen mit ihrer Tätigkeit auf den Nullpunkt kommen, ja noch unter denselben, damit «Platz entstehe» für das Walten des Bewußtseins. Sie sind nicht die Hervorbringer des Bewußtseins, sondern sie geben nur den Boden ab, auf dem der Geist stehen muß, um innerhalb des Erdenlebens Bewußtsein hervorzubringen. Wie der Mensch auf der Erde einen Boden braucht, auf dem er stehen kann, so braucht das Geistige innerhalb des Irdischen die materielle Grundlage, auf der es sich entfalten kann. Und so wie im Weltenraum der Planet den Boden nicht braucht, um seinen Ort zu behaupten, so braucht der Geist, dessen Anschauung nicht durch die Sinne auf das Materielle, sondern durch die Eigenkraft auf das Geistige gerichtet ist, nicht diese materielle Grundlage, um seine bewußte Tätigkeit in sich rege zu machen.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.11,12,13)
Nazad (Smernice č.6,7)

naspäť na zoznam smerníc