88.
V bdelom dennom vedomí sa v súčasnom svetovom veku človek prežíva ako stojaci v rámci fyzického sveta. Toto prežívanie mu zakrýva, že v rámci jeho vlastnej bytosti existujú účinky života medzi smrťou a narodením.

89.
V snovom vedomí prežíva človek chaotickým spôsobom vlastnú bytosť neharmonicky zjednotenú s duchovnou podstatou sveta. Bdelé vedomie nedokáže skutočný obsah tohto snového vedomia uchopiť. Imaginatívnemu a inšpiratívnemu vedomiu sa odhaľuje, že duchovný svet, ktorý človek prežíva medzi smrťou a narodením, sa podieľa na výstavbe jeho vnútornej bytosti.

90.
V bezsennom vedomí spánku prežíva človek bez vlastného vedomia vlastnú bytosť ako preniknutú výsledkami predchádzajúcich pozemských životov. Inšpiratívne a intuitívne vedomie preniká k nazeraniu týchto výsledkov a vidí pôsobenie predchádzajcich pozemských životov v behu osudu (karmy) života prítomného.Originálne znenieĎalej (Smernice č.91., 92., 93.)
Nazad (Smernice č.85., 86., 87.)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

88. Im wachen Tagesbewußtsein erlebt sich im gegenwärtigen Weltenalter der Mensch als innerhalb der physischen Welt stehend. Dieses Erleben verbirgt ihm, daß innerhalb seiner eigenen Wesenheit die Wirkungen eines Lebens zwischen Tod und Geburt vorhanden sind.

89. Im Traumbewußtsein erlebt der Mensch in chaotischer Art das eigene Wesen mit dem Geisteswesen der Welt unharmonisch vereint. Das Wachbewußtsein kann den eigentlichen Inhalt dieses Traumbewußtseins nicht ergreifen. Es enthüllt sich dem imaginativen und inspirierten Bewußtsein, daß die Geistwelt, die der Mensch zwischen Tod und Geburt durchlebt, an dem Aufbau seines Innenwesens beteiligt ist.

90. Im traumlosen Schlafbewußtsein erlebt der Mensch ohne eigene Bewußtheit das eigene Wesen als durchdrungen mit den Ergebnissen vergangener Erdenleben. Das inspirierte und intuitive Bewußtsein dringt zur Anschauung dieser Ergebnisse vor und sieht das Wirken voriger Erdenleben in dem Schicksalsverlauf (Karma) des gegenwärtigen.