79.
K tretej hierarchii (Archai, Archanjeli, Anjeli) môžeme duchovne pristúpiť, keď poznávame myslenie, cítenie a chcenie tak, že v nich postrehujeme duchovno pôsobiace v duši. Myslenie stavia do sveta spočiatku iba obrazy, nie skutočnosť, cítenie tká v tejto obraznosti; vyslovuje sa pre niečo skutočného v človeku, nemôže to však vyžiť. Chcenie rozvíja skutočnosť, ktorá predpokladá telo, ale na jeho vytváraní spolupôsobí nevedome. To bytostné, čo žije v myslení, aby telo učinilo základom tohto myslenia, to bytostné, čo žije v cítení, aby telo učinilo spolupreživateľom skutočnosti, to bytostné, čo žije vo vôli, aby vedome spolupôsobilo na jej stvárnení, to je živým v tretej hierarchii.

80.
K druhej hierarchii (Exusiai, Dynamis, Kyriotetes) môžeme duchovne pristúpiť, keď vidíme prírodné skutočnosti ako prejavy duchovna, ktoré žije v nich. Druhá hierarchia má potom prírodu ako svoje miesto pobytu, aby v nej pôsobila na duše.

81.
K prvej hierarchii (Serafíni, Cherubíni, Tróny) môžeme duchovne pristúpiť, keď vidíme skutočnosti, obsiahnuté v prírodnej a ľudskej ríši, ako činy (výtvory) v nich pôsobiaceho duchovna. Prvá hierarchia má potom ríšu prírodnú a ríšu ľudskú k vlastnému pôsobeniu, v ktorom sa sama rozvíja.
Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.82., 83., 84.,)
Nazad (Smernice č.76., 77., 78.)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

79.An die dritte Hierarchie (Archai, Archangeloi, Angeloi) kann man geistig herantreten, wenn man Denken, Fühlen und Wollen so kennen lernt, daß man in ihnen das in der Seele wirkende Geistige gewahr wird. Das Denken stellt zunächst nur Bilder, nicht ein Wirkliches in die Welt. Das Fühlen webt in diesem Bildhaften; es spricht für ein Wirkliches im Menschen, kann es aber nicht ausleben. Das Wollen entfaltet eine Wirklichkeit, die den Leib voraussetzt, aber an seiner Gestaltung nicht bewußt mitwirkt. Das Wesenhafte, das im Denken lebt, um den Leib zur Grundlage dieses Denkens zu machen, das Wesenhafte, das im Fühlen lebt, um den Leib zum Mit-Erleber einer Wirklichkeit zu machen, das Wesenhafte, das im Wollen lebt, um an seiner Gestaltung bewußt mitzuwirken, ist in der dritten Hierarchie lebendig.

80.An die zweite Hierarchie (Exusiai, Dynameis, Kyriotetes) kann man geistig herantreten, wenn man die Naturtatsachen als Erscheinungen eines in ihnen lebenden Geistigen erschaut. Die zweite Hierarchie hat dann die Natur zu ihrem Aufenthalt, um in ihr an den Seelen zu wirken.

81. An die erste Hierarchie (Seraphim, Cherubim, Throne) kann man geistig herantreten, wenn man die im Natur- und Menschenreich vorhandenen Tatsachen als die Taten (Schöpfungen) eines in ihnen wirkenden Geistigen erschaut. Die erste Hierarchie hat dann das Natur- und Menschenreich zu ihrer Wirkung, in der sie sich entfaltet.