72.
Akonáhle pristupujeme k vyšším článkom ľudskej bytosti, k telu éterickému, astrálnemu a k organizácii Ja, sme nútení hľadať pomer človeka k bytostiam duchovných ríš. Len fyzická telesná organizácia môže byť osvetlená z troch fyzických prírodných ríš.

73.
V éterickom tele sa včleňuje do ľudskej bytosti inteligencia kozmu. Aby sa to mohlo stať, predpokladá to činnosť svetových bytostí, ktoré vo svojej súčinnosti vytvárajú ľudské éterické telo tak, ako fyzické sily utvárajú telo fyzické.

74.
V astrálnom tele vtláča duchovný svet ľudskej bytosti morálne impulzy. Aby sa tieto mohli v ľudskej organizácii životom prejaviť, to závisí na činnosti tých bytostí, ktoré dokážu duchovno nie iba myslieť, ale i bytostne utvárať.

75.
V organizácii Ja prežíva človek vo fyzickom tele sám seba ako ducha. Aby sa toto mohlo udiať, k tomu je nutná činnosť bytostí, ktoré samy žijú ako duchovné vo fyzickom svete.
Originálne znenieĎalej
Ďalej (Smernice č.76., 77., 78.)
Nazad (Smernice č.69., 70., 71.)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

72.Sobald man an die höheren Glieder der menschlichen Wesenheit: den ätherischen, astralischen Leib und die Ich-Organisation herantritt, ist man genötigt, das Verhältnis des Menschen zu den Wesen der geistigen Reiche zu suchen. Nur die physische Leibesorganisation kann von den drei physischen Naturreichen aus beleuchtet werden.

73.Im Ätherleibe gliedert sich dem Menschenwesen die Intelligenz des Kosmos ein. Daß dies geschehen kann, setzt die Tätigkeit von Welt-Wesen voraus, die in ihrem Zusammenwirken den menschlichen Ätherleib so gestalten wie die physischen Kräfte den physischen.

74. Im Astralleibe prägt die geistige Welt dem Menschenwesen die moralischen Impulse ein. Daß diese in der menschlichen Organisation sich darleben können, ist von der Tätigkeit solcher Wesen abhängig, die das Geistige nicht nur denken, sondern wesenhaft gestalten können.

75. In der Ich-Organisation erlebt der Mensch im physischen Leib sich selbst als Geist. Daß dies geschehen kann, ist die Tätigkeit von Wesen notwendig, die selbst als geistige in der physischen Welt leben.