69.
Tretia hierarchia sa prejavuje ako niečo čisto duchovne-duševného. Tká v tom, čo človek prežíva úplne vnútorne, duševným spôsobom. Ani v éterične ani vo fyzične by nemohli vzniknúť deje, keby pôsobila len táto hierarchia. Mohlo by tu byť len duševno.

70.
Druhá hierarchia sa prejavuje ako niečo duchovne-duševného, čo pôsobí v éterične. Všetko éterické je zjavením druhej hierarchie. Ona sa však neprejavuje bezprostredne vo fyzične. Jej sila siaha len k éterickým dejom. Keby pôsobila len tretia a druhá hierarchia, existovalo by len duševno a éterično.

71.
Najsilnějšia, prvá hierarchia, sa prejavuje ako duchovne pôsobivá vo fyzične. Utvára fyzický svet v kozmos. Tretia a druhá hierarchia sú pritom slúžiacimi bytosťami.Originálne znenieĎalej
Nazad (Duchovné svetové oblasti a ľudské sebapoznanie)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

69. Die dritte Hierarchie offenbart sich als ein rein Geistig-Seelisches. Sie webt in dem, was der Mensch auf seelische Art ganz innerlich erlebt. Weder im Ätherischen, noch im Physischen könnten Vorgänge entstehen, wenn nur diese Hierarchie wirkte. Seelisches könnte allein da sein.

70. Die zweite Hierarchie offenbart sich als ein Geistig-Seelisches, das im Ätherischen wirkt. Alles Ätherische ist Offenbarung der zweiten Hierarchie. Sie offenbart sich aber nicht unmittelbar im Physischen. Ihre Stärke reicht nur bis zu den ätherischen Vorgängen. Es würde nur Seelisches und Ätherisches bestehen, wenn nur dritte und zweite Hierarchie wirkten.

71. Die stärkste, erste Hierarchie offenbart sich als das im Physischen geistig Wirksame. Sie gestaltet die physische Welt zum Kosmos. Die dritte und zweite Hierarchie sind dabei die dienenden Wesenheiten.