6.
Ak upriamime pohľad na neživú prírodu, tak nachádzame svet, ktorý sa zjavuje v zákonitých súvislostiach. Skúmame tieto zákonitosti a zisťujeme, že sú obsahom prírodných zákonov. Ale zisťujeme tiež, že skrze tieto zákony sa neživá príroda spája v jeden celok so zemou. Od tejto pozemskej súvislosti, ktorá vládne vo všetkom neživom, môžeme v nazeraní prejsť k živému svetu rastlín. Vidíme, ako mimozemský svet zosiela z diaľok priestoru sily, ktoré vyvolávajú živé z lona neživého. V živom postrehujeme podstatu, ktorá sa vytrháva čisto pozemským súvislostiam a stáva sa zjavovateľom toho, čo pôsobí nadol na zem z diaľok svetového priestoru. Aj v tej najnenápadnejšej rastline postrehneme podstatu mimozemského svetla tak, ako v oku svietiaci predmet, ktorý pred ním stojí. V tomto vzostupe pozorovania môžeme nazerať na rozdiel medzi tým, čo je pozemsko-fyzické, ktoré vládne v neživom a tým, čo je mimozemsko-éterické, ktoré silovo pôsobí v živom.

7.
Zisťujeme, že človek je svojou mimoduševnou a mimoduchovnou bytosťou postavený do tohto sveta pozemskosti a mimozemskosti. Pokiaľ je postavený do pozemskosti, obsahujúcej to, čo je neživé, potiaľ nesie na sebe svoje fyzické telo; pokiaľ v sebe rozvíja tie sily, ktoré sťahujú zo svetových diaľok do pozemskosti to, čo je živé, potiaľ má éterické čiže životné telo. Tento protiklad medzi pozemským a éterickým novodobý smer poznávania vôbec nezohľadnil. A práve z tohto dôvodu rozvinul o éterickosti tie najnemožnejšie názory. Strach zo stratenia sa vo fantazírovaní zabránil tomu, aby sa o tomto protiklade hovorilo. Avšak bez takéhoto hovorenia nie je možné sa dostať k žiadnemu vhľadu do človeka a sveta.



Originálne znenie:

6. Wenn man den Blick auf die leblose Natur wendet, so findet man eine Welt, die sich in gesetzmäßigen Zusammenhängen offenbart. Man sucht nach diesen Zusammenhängen und findet sie als den Inhalt der Naturgesetze. Man findet aber auch, daß durch diese Gesetze die leblose Natur sich mit der Erde zu einem Ganzen zusammenschließt. Man kann dann von diesem Erdenzusammenhang, der in allem Leblosen waltet, zu der Anschauung der lebendigen Pflanzenwelt übergehen. Man sieht, wie die außerirdische Welt aus den Weiten des Raumes die Kräfte hereinsendet, welche das Lebendige aus dem Schöße des Lebenslosen hervorholen. Man wird in dem Lebendigen das Wesenhafte gewahr, das sich dem bloß irdischen Zusammenhange entreißt und sich zum Offenbarer dessen macht, was aus den Weiten des Weltenraumes auf die Erde herunterwirkt. In der unscheinbarsten Pflanze wird man die Wesenheit des außerirdischen Lichtes gewahr, wie im Auge den leuchtenden Gegenstand, der vor diesem steht. In diesem Aufstieg der Betrachtung kann man den Unterschied des Irdisch-Physischen schauen, das im Leblosen waltet, und des Außerirdisch-Ätherischen, das im Lebendigen kraftet.

7. Man findet den Menschen mit seinem außerseelischen und außergeistigen Wesen in diese Welt des Irdischen und Außerirdischen hineingestellt. Sofern er in das Irdische, das das Leblose umspannt, hineingestellt ist, trägt er seinen physischen Körper an sich; sofern er in sich diejenigen Kräfte entwickelt, welche das Lebendige aus den Weltenweiten in das Irdische hereinzieht, hat er einen ätherischen oder Lebensleib. Diesen Gegensatz zwischen dem Irdischen und Ätherischen hat die Erkenntnisrichtung der neueren Zeit ganz unberücksichtigt gelassen. Sie hat gerade aus diesem Grunde über das Ätherische die unmöglichsten Anschauungen entwickelt. Die Furcht davor, sich in das Phantastische zu verlieren, hat davon abgehalten, von diesem Gegensatz zu sprechen. Ohne ein solches Sprechen kommt man aber zu keiner Einsicht in Mensch und Welt.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.8,9,10)
Nazad (Smernice č.4,5)

naspäť na zoznam smerníc