66.
Bytosti tretej hierarchie sa zjavujú v živote, ktorý dospel k tomu, že sa rozvíja ako duchovné pozadie v ľudskom myslení. Tento život sa skrýva v ľudskej myšlienkovej činnosti. Keby v nej ďalej pokračovali v rozvíjaní vlastného bytia, tak by človek nemohol dospieť ku slobode. Kde kozmická myšlienková činnosť prestáva, začína myšlienková činnosť ľudská.

67.
Bytosti druhej hierarchie sa zjavujú v mimoľudskom duševne, ktoré je ľudskému cíteniu ako kozmicko-duševné dianie skryté. Toto kozmické duševno tvorí v pozadí ľudského cítenia. Utvára ľudskú bytostnú podstatu ako citový organizmus pred tým, než v ňom môže cítenie žiť.

68.
Bytosti prvej hierarchie sa zjavujú v mimoľudskom duchovnom tvorení, které je vlastné ľudskej vôli ako kozmicko-duchovný bytostný svet. Toto kozmické duchovno samo seba prežíva ako tvoriace tým, že človek chce. Vytvára súvislosť ľudskej bytostnej podstaty s mimoľudským svetom pred tým, než sa človek svojim vôľovým organizmom stáva slobodne chcejúcou bytosťou.Originálne znenieĎalej (Duchovné svetové oblasti a ľudské sebapoznanie)
Nazad (Smernice 62, 63, 64, 65)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

66.Die Wesenheiten der dritten Hierarchie offenbaren sich in dem Leben, das im menschlichen Denken als Geist-Hintergrund zur Entfaltung gelangt. Dieses Leben verbirgt sich in der menschlichen Denktätigkeit. Wirkten sie in dieser als Eigensein fort, so könnte der Mensch nicht zur Freiheit gelangen. Wo kosmische Denktätigkeit aufhört, beginnt menschliche Denktätigkeit.

67.Die Wesenheiten der zweiten Hierarchie offenbaren sich in einem außermenschlichen Seelischen, das dem menschlichen Fühlen als kosmisch-seelisches Geschehen verborgen ist. Dieses Kosmisch-Seelische schafft im Hintergrunde des menschlichen Fühlens. Es gestaltet das Menschlich-Wesenhafte zum Gefühls-Organismus, bevor in diesem selbst das Fühlen leben kann.

68.Die Wesenheiten der ersten Hierarchie offenbaren sich in einem außermenschlichen Geistschaffen, das dem menschlichen Wollen als kosmisch-geistige Wesenswelt innewohnt. Dieses Kosmisch-Geistige erlebt sich selbst schaffend, indem der Mensch will. Es gestaltet den Zusammenhang des Menschlich-Wesenhaften mit der außermenschlichen Welt, bevor der Mensch durch seinen Willens-Organismus zum frei wollenden Wesen wird.