59.
Nezaujaté pozorovanie myslenia ukazuje, že myšlienky obyčajného vedomia nemajú žiadne vlastné bytie, že vystupujú len ako zrkadlové obrazy čohosi. Človek sa však v myšlienkach cíti byť živým. Myšlienky nežijú, on ale žije v myšlienkach. Tento život tkvie svojimi koreňmi v duchovných bytostiach, ktoré (v zmysle mojej „Tajnej vedy“) môžeme označiť ako bytosti tretej hierarchie, ako bytosti jednej z duchovných ríš.

60.
Rozšírenie tohto nezaujatého pozorovania na cítenie ukazuje, že city vystupujú z organizmu, že však ním nemôžu byť vytvárané. Pretože ich život nesie v sebe podstatu, na organizme nezávislú. Človek sa môže cítiť so svojim organizmom v prírodnom svete. Avšak práve potom, keď to urobí seba chápajúc, bude sa svojim citovým životom cítiť v duchovnej ríši. To je ríša druhej hierarchie.

61.
Ako bytosť vôle sa človek neobracia ku svojmu organizmu, ale k vonkajšiemu svetu. Keď chce ísť, nepýta sa: „Čo pociťujem vo svojich nohách?“, ale „Aký je cieľ tam vonku, ku ktorému chcem dôjsť?“. Človek zabúda na svoj organizmus, keď chce. Vo svojej vôli neprináleží svojej prirodzenosti. Tam prináleží duchovnej ríši prvej hierarchie.

Originálne znenieĎalej (Niečo o chápaní ducha a prežívaní osudu)
Nazad (Smernice č. 56, 57, 58)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

59. Eine unbefangene Betrachtung des Denkens zeigt, daß die Gedanken des gewöhnlichen Bewußtseins kein eigenes Dasein haben, daß sie nur wie Spiegelbilder von etwas auftreten. Aber der Mensch fühlt sich als lebendig in den Gedanken. Die Gedanken leben nicht; er aber lebt in den Gedanken. Dieses Leben urständet in Geist-Wesen, die man (im Sinne meiner «Geheimwissenschaft») als die der dritten Hierarchie, als eines Geist-Reiches, ansprechen kann.

60. Die Ausdehnung dieser unbefangenen Betrachtung auf das Fühlen zeigt, daß die Gefühle aus dem Organismus aufsteigen, daß sie aber nicht von diesem erzeugt sein können. Denn ihr Leben trägt ein vom Organismus unabhängiges Wesen in sich. Der Mensch kann sich mit seinem Organismus in der Naturwelt fühlen. Er wird aber gerade dann, wenn er dies, sich selbst verstehend tut, sich mit seiner Gefühlswelt in einem geistigen Reiche fühlen. Das ist dasjenige der zweiten Hierarchie.

61. Als Willenswesen wendet sich der Mensch nicht an seinen Organismus, sondern an die Außenwelt. Er fragt nicht, wenn er gehen will, was empfinde ich in meinen Füßen, sondern, was ist dort draußen für ein Ziel, zu dem ich kommen will. Er vergißt seinen Organismus, indem er will. In seinem Willen gehört er seiner Natur nicht an. Er gehört da dem Geist-Reich der ersten Hierarchie an.