56.
Epocha bytia medzi smrťou a novým narodením, v ktorej sa utvára karma človeka, môže byť líčená len na základe výsledkov duchovného bádania. Ale je treba si byť stále vedomý, že toto líčenie je zrejmé rozumu. Tento sa potrebuje len nepredpojato zaoberať podstatou zmyslovej skutočnosti, potom sa mu ozrejmí, že táto poukazuje práve tak na duchovno, ako forma mŕtvoly na život, ktorý v nej prebýval.

57.
Výsledky duchovnej vedy ukazujú, že človek prináleží medzi smrťou a narodením duchovným ríšam práve tak, ako prináleží medzi narodením a smrťou trom ríšam prírodným - minerálnej, rastlinnej a zvieracej.

58.
Minerálna ríša sa dá spoznať v okamžitej podobe človeka, rastlinná je ako éterické telo podkladom jeho bytia a rastu, zvieracia ako astrálne telo impulzom pre rozvinutie vnemových zážitkov a vôle. Vrchol vedomého života vnemových zážitkov a vôle v sebavedomom duchovnom živote činí súvislost človeka s duchovným svetom bezprostredne názornou.

Originálne znenieĎalej (Smernice č. 59, 60, 61)
Nazad (Smernice č. 53, 54, 55)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

56. Die Daseinsepoche zwischen Tod und neuer Geburt, in der das Karma des Menschen gestaltet wird, kann nur auf Grund der Ergebnisse geistiger Forschung dargestellt werden. Aber es ist immer im Bewusstsein zu halten, dass diese Darstellung der Vernunft einleuchtend ist. Diese braucht nur das Wesen der Sinneswirklichkeit unbefangen zu betrachten, dann wird sie gewahr, dass dieses ebenso auf ein Geistiges hinweist, wie die Form eines Leichnams auf das ihm einwohnende Leben.

57. Die Ergebnisse der Geisteswissenschaft zeigen, dass der Mensch zwischen Tod und Geburt ebenso Geistesreichen angehört, wie er zwischen Geburt und Tod den drei Reichen der Natur, dem mineralischen, pflanzlichen und tierischen angehört.

58. Das mineralische Reich ist in der augenblicklichen Gestaltung des Menschen zu erkennen, das pflanzliche ist als Ätherleib die Grundlage seines Werdens und Wachsens, das tierische als Astralleib der Impuls für Empfindungs-und Willensentfaltung. Die Krönung des bewussten Empfindungs- und Willenslebens im selbstbewussten Geistesleben macht den Zusammenhang des Menschen mit der Geisteswelt unmittelbar anschaulich