53.
Život človeka medzi smrťou a novým narodením sa rozvíja v stupňoch idúcich za sebou. Počas niekoľkých málo dní bezprostredne po prechode bránou smrti, je v obrazoch prehliadaný uplynulý pozemský život. Toto prehliadanie ukazuje zároveň odlúčenie nositeľa tohto života od ľudskej duševne – duchovnej bytosti.

54.
V dobe, ktorá zaberá približne tretinu práve ukončeného života, je v duchovných zážitkoch, ktoré duša má, prežívané také pôsobenie, ktoré predchádzajúci ľudský život musí mať v zmysle eticky spravodlivého svetového poriadku. Počas tohto prežívania vznikne úmysel utvárať nasledovný pozemský život tak, ako to zodpovedá tomuto prežívaniu.

55.
Nasleduje dlhotrvajúca, čisto duchovná epocha bytia, v ktorej ľudská duša utvára s inými ľudskými dušami, ktoré sú s ňou karmicky spojené a s bytosťami vyšších hierarchií, nadchádzajúci pozemský život v zmysle karmy.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 56, 57, 58)
Nazad (Smernice č. 50, 51, 52)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

53. Die Entfaltung des Menschenlebens zwischen Tod und neuer Geburt geschieht in aufeinanderfolgenden Stufen. Während weniger Tage unmittelbar nach dem Durchgang durch die Todespforte wird in Bildern das vorangegangene Erdenleben überschaut. Dieses Überschauen zeigt zugleich die Ablösung des Trägers dieses Lebens von der menschlichen Seelen-Geist-Wesenheit.

54. In einer Zeit, die ungefähr ein Drittel des eben vollendeten Erdenlebens umfaßt, wird in Geisteserlebnissen, welche die Seele hat, die Wirkung erfahren, welche im Sinne einer ethisch gerechten Weltordnung das vorangegangene Erdenleben haben muß. Es wird während dieses Erlebens die Absicht erzeugt, das nächste Erdenleben zum Ausgleich der vorangegangenen so zu gestalten, wie es diesem Erleben entspricht.

55. Eine langdauernde, rein geistige Daseinsepoche folgt, in der die Menschenseele mit andern mit ihr karmisch verbundenen Menschenseelen und mit Wesenheiten der höhern Hierarchien das kommende Erdenleben im Sinne des Karma gestaltet.