47.
To, čo sa stará o utváranie osudu, to vstupuje len najmizivejšou časťou do obyčajného vedomia, ale vládne to ponajviac v podvedomí. Avšak práve odhalením toho, čo je osudu zodpovedajúce, sa ukazuje, ako sa môže to, čo je nevedomé, priviesť k vedomiu. Práve tí nemajú vôbec pravdu, ktorí hovoria o tom, čo je dočasne nevedomé, akoby to absolútne muselo zostať v oblasti nepoznaného a tak predstavovalo hranicu poznania. S každým kusom, ktorý sa človeku z jeho osudu odhaľuje, dvíha človek do oblasti vedomia niečo, čo predtým bolo nevedomé.

48.
Skrze takéto pozdvihovanie človek postrehuje, ako v rámci života medzi narodením a smrťou sa netká to, čo je osudu zodpovedajúce. Tým je práve na otázke osudu odkazovaný na zaoberanie sa životom medzi smrťou a novým zrodením.

49.
V diskusii o tomto odkazovaní ľudského prežívania mimo seba samého pri otázke osudu sa bude môcť vyvinúť pravý cit pre pomer zmyslovosti a duchovna. Kto zrie osud vládnuť v ľudskej bytosti, ten už stojí v duchovne. Pretože osudové súvislosti nemajú v sebe nič prírodného.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 50, 51, 52)
Nazad (Smernice č. 44, 45, 46)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

47. Was in der Schicksalsgestaltung des Menschen hegt, das tritt nur zum allerkleinsten Teile in das gewöhnliche Bewußtsein ein, sondern es waltet zumeist im Unbewußten. Aber gerade durch die Enthüllung des Schicksalsgemäßen wird ersichtlich, wie Unbewußtes zum Bewußtsein gebracht werden kann. Es haben eben diejenigen durchaus Unrecht, die von dem zeitweilig Unbewußten so sprechen, als ob es absolut im Gebiete des Unbekannten bleiben müßte und so eine Erkenntnisgrenze darstellte. Mit jedem Stück, das sich von seinem Schicksale dem Menschen enthüllt, hebt er ein vorher Unbewußtes in das Gebiet des Bewußtseins herauf.

48. Durch ein solches Heraufheben wird man gewahr, wie innerhalb des Lebens zwischen Geburt und Tod das Schicksalsgemäße nicht gewoben wird; man wird dadurch gerade an der Schicksalsfrage auf die Betrachtung des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt gewiesen.

49. In dem Besprechen dieses Hinausweisens des menschlichen Erlebens aus sich selbst an der Schicksalsfrage wird man ein wahres Gefühl entwickeln können für das Verhältnis des Sinnlichen und des Geistigen. Wer das Schicksal im Menschenwesen waltend schaut, der steht schon im Geistigen darinnen. Denn die Schicksalszusammenhänge haben gar nichts Naturhaftes an sich.