44.
Prechod k duchovno-vedeckému zaoberaniu sa otázkou osudu by mal byť navodený tým, že sa na príkladoch zo zážitkov jednotlivých ľudí vysvetľuje priebeh toho, čo je osudu primerané, v jeho význame pre beh života. Napr. ako nejaký zážitok z mladosti, ktorý celkom určite nie je privodený osobnosťou v plnej slobode, môže utvárať z veľkej časti celý neskorší život.

45.
Mal by sa líčiť význam skutočnosti, že vo fyzickom behu života medzi narodením a smrťou môže byť dobrý človek vo vonkajšom živote nešťastným, zlý človek prinajmenšom zdanlivo šťastným. Príklady v obrazoch sú pre vysvetľovanie dôležitejšie, než teoretické objasňovania, pretože lepšie pripravujú duchovno-vedecké pozorovanie.

46.
Na osudových udalostiach, ktoré do bytia človeka vstupujú tak, že sa nedokážu nájsť ich podmienky v práve prítomnom ľudskom živote, by sa malo ukazovať, ako voči takým osudovým udalostiam poukazuje už čisto rozumový životní názor na predchádzajúci život. Zo spôsobu líčenia musí byť prirodzene jasné, že sa týmito líčeniami netvrdí nič záväzného, ale má byť povedané len niečo, čo myšlienky orientuje k duchovno- vedeckému zaoberaniu sa otázkou osudu.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 47, 48, 49)
Nazad (Smernice č. 41, 42, 43)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

44. Ein Übergang zu der geisteswissenschaftlichen Betrachtung der Schicksalsfrage sollte dadurch herbeigeführt werden, daß man an Beispielen aus dem Erleben einzelner Menschen den Gang des Schicksalsmäßigen in seiner Bedeutung für den Lebenslauf erörtert; zum Beispiel wie ein Jugenderlebnis, das ganz sicher nicht in voller Freiheit durch eine Persönlichkeit herbeigeführt ist, das ganze spätere Leben zu einem großen Teile gestalten kann.

45. Es sollte die Bedeutung der Tatsache, daß im physischen Lebenslaufe zwischen Geburt und Tod der Gute unglücklich im Außenleben, der Böse wenigstens scheinbar glücklich werden kann, geschildert werden. Beispiele in Bildern sind für die Erörterung wichtiger als theoretische Erklärungen, weil sie die geisteswissenschaftliche Betrachtung besser vorbereiten.

46. Es sollte an Schicksalsfällen, die in das Dasein des Menschen so eintreten, daß man ihre Bedingungen im jeweilig gegenwärtigen Erdenleben nicht finden kann, gezeigt werden, wie gegenüber solchen Schicksalsfällen schon rein die verstandesgemäße Lebensansicht auf früheres Erleben hindeutet. Es muß natürlich aus der Art der Darstellung klar sein, daß mit solchen Darstellungen nichts Verbindliches behauptet, sondern nur etwas gesagt werden soll, das die Gedanken nach der geisteswissenschaftlichen Betrachtung der Schicksalsfrage hin orientiert.