41.
Treťou smernicou z predchádzajúcej skupiny sa poukazuje na bytostnú podstatu ľudskej vôle. Až keď človek spozoruje túto podstatu, stojí so svojim chápaním v tej svetovej sfére, v ktorej pôsobí osud (karma). Pokiaľ človek registruje len tú zákonitosť, ktorá vládne v súvislosti prírodných vecí a prírodných skutočností, zostáva úplne vzdialený tomu, čo pôsobí zákonito v osude.

42.
V uchopovaní zákonitosti v osude sa tiež zjavuje, že tento osud nemôžeme uskutočniť behom jednotlivého fyzického pozemského života. Pokiaľ človek žije v tom istom fyzickom tele, môže morálny obsah svojej vôle nechať stať sa skutočnosťou len tak, ako to toto fyzické telo vo fyzickom svete dovolí. Až keď človek prešiel bránou smrti do duchovnej sféry, môže duchovná podstata vôle dospieť k plnej skutočnosti. Až tu dochádza k duchovnému uskutočneniu dobra v jemu zodpovedajúcich výsledkoch a zla v jemu zodpovedajúcich výsledkoch.

43.
V tomto duchovnom uskutočnení sa utvára človek sám medzi smrťou a novým narodením. Stáva sa bytostne otlačkom toho, čo v pozemskom živote vykonal. A z tejto svojej bytostnej podstaty vytvára potom pri opätovnom vstupe na Zem svoj fyzický život. Duchovno, ktoré vládne v osude, môže nájsť vo fyzične svoje uskutočnenie len vtedy, keď jemu zodpovedajúca príčina sa pred týmto uskutočnením stiahla naspäť do duchovnej oblasti. Pretože z duchovna, nie ako následok fyzických javov sa utvára to, čo sa vyžíva ako osudu zodpovedajúce.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 44, 45, 46)
Nazad (Smernice č. 38, 39, 40)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

41. Durch den dritten Leitsatz der vorigen Gruppe wird auf das Wesen des menschlichen Willens hingewiesen. Erst wenn man dieses Wesen gewahr geworden ist, steht man mit seinem Begreifen in einer Weltsphäre darinnen, in der das Schicksal (Karma) wirkt. Solange man nur die Gesetzmäßigkeit erblickt, die im Zusammenhange der Naturdinge und Naturtatsachen herrscht, bleibt man dem ganz fern, das im Schicksal gesetzmäßig wirkt.

42. 42. In einem solchen Erfassen der Gesetzmäßigkeit im Schicksal offenbart sich auch, daß sich dieses durch den Gang des einzelnen physischen Erdenlebens nicht zum Dasein bringen kann. Solange der Mensch in demselben physischen Leibe lebt, kann er den moralischen Inhalt seines Willens nur so zur Wirklichkeit werden lassen, wie es dieser physische Leib innerhalb der physischen Welt gestattet. Erst, wenn der Mensch durch die Todespforte in die Geistessphäre eingezogen ist, kann die Geistwesenheit des Willens zur vollen Wirklichkeit gelangen. Da wird das Gute in seinen ihm entsprechenden Ergebnissen, das Schlechte in den seinigen, zunächst zur geistigen Verwirklichung kommen.

43. In dieser geistigen Verwirklichung gestaltet sich der Mensch selber zwischen dem Tode und einer neuen Geburt; er wird wesenhaft ein Abbild dessen, was er im Erdenleben getan hat. Aus diesem seinem Wesenhaften heraus gestaltet er dann beim Wieder-Betreten der Erde sein physisches Leben. Das Geistige, das im Schicksal waltet, kann im Physischen nur seine Verwirklichung finden, wenn seine entsprechende Verursachung vor dieser Verwirklichung sich in das geistige Gebiet zurückgezogen hat. Denn aus dem Geistigen heraus, nicht in der Folge der physischen Erscheinungen gestaltet sich, was sich als schicksalsgemäß auslebt.