38.
Ak sme smerom, naznačeným v predchádzajúcich smerniciach, dospeli k tomu, zaoberať sa človekom v jeho obraznej prirodzenosti a v duchovnosti, ktorá sa tým prejavuje, tak stojíme pred tým, že v duchovnom svete, v ktorom zrieme vládnuť človeka ako duchovnú bytosť, sa nám spoluukazujú i duševno-morálne zákony v ich skutočnosti. Pretože morálny svetový poriadok sa potom ukazuje ako pozemský otlačok toho poriadku, ktorý prináleží duchovnému svetu. A fyzický a morálny svetový poriadok sa pričleňujú k sebe, tvoriac tak jednotu.

39.
Z človeka pôsobí vôľa. Ona stojí úplne cudzo voči prírodným zákonom, získaným z vonkajšieho sveta. Podstata zmyslových orgánov sa ešte dá spoznať podľa ich podobnosti s vonkajšími predmetmi prírody. V ich činnosti sa vôľa ešte nemôže rozvinúť. Podstata, ktorá sa zjavuje v ľudskej rytmickej sústave, je už všetkému vonkajšiemu menej podobná. Do tejto sústavy už vôľa môže do istého stupňa zasahovať. Ale táto sústava sa vyznačuje stálym vznikaním a zanikaním. Na toto je ešte vôľa viazaná.

40.
V sústave výmeny látok a údov sa síce podstata prejavuje látkami a látkovými procesmi, ale tieto látky a tieto procesy nemajú s ňou do činenia o nič viac, než maliar a jeho prostriedky s hotovým obrazom. Vôľa preto môže do tejto podstaty bezprostredne zasahovať. Ak uchopíme v duchovne tkajúcu ľudskú bytosť za tou ľudskou organizáciou, ktorá žije v prírodných zákonitostiach, tak v nej máme oblasť v ktorej môžeme postrehnúť pôsobenie vôle. Voči zmyslovej oblasti zostáva ľudská vôľa slovom bez akéhokoľvek obsahu. A kto ju v tejto oblasti chce uchopiť, ten v poznaní opúšťa pravú podstatu vôle a dosadzuje na jej miesto niečo iného.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 41, 42, 43)
Nazad (Smernice č. 35, 36, 37)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

38. Ist man dazu gelangt, in der durch die vorigen Leitsätze angedeuteten Richtung den Menschen in seiner Bildnatur und in der dadurch sich offenbarenden Geistigkeit zu betrachten, so steht man davor, in der geistigen Welt, in der man den Menschen als Geistwesen waltend schaut, auch die seelisch-moralischen Gesetze in ihrer Wirklichkeit mitzuschauen. Denn die moralische Weltordnung stellt sich dann als das irdische Abbild einer zur geistigen Welt gehörigen Ordnung dar. Und physische und moralische Weltordnung gliedern sich zur Einheit zusammen.

39. Aus dem Menschen wirkt der Wille. Der steht den an der Außenwelt gewonnenen Naturgesetzen ganz fremd gegenüber. Das Wesen der Sinnesorgane ist noch an seiner Ähnlichkeit gegenüber den äußeren Naturgegenständen zu erkennen. In ihrer Tätigkeit kann sich der Wille noch nicht entfalten. Das Wesen, das sich im rhythmischen System des Menschen offenbart, ist allem Äußeren schon unähnlicher. In dieses System kann der Wille schon bis zu einem gewissen Grade eingreifen. Aber es ist dieses System im Entstehen und Vergehen begriffen. An diese ist der Wille noch gebunden.

40. Im Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem offenbart sich ein Wesen zwar durch die Stoffe und die Vorgänge an den Stoffen, aber diese Stoffe und diese Vorgänge haben mit ihm nichts weiter zu tun als der Maler und seine Mittel mit dem fertigen Bilde. In dieses Wesen kann daher der Wille unmittelbar eingreifen. Erfaßt man hinter der in Naturgesetzen lebenden Menschenorganisation die im Geistigen webende Menschenwesenheit, so hat man in dieser ein Gebiet, in dem man das Wirken des Willens gewahr werden kann. Gegenüber dem Sinnesgebiete bleibt der menschliche Wille ein Wort ohne allen Inhalt. Und wer ihn in diesem Gebiete erfassen will, der verläßt im Erkennen das wahre Wesen des Willens und setzt etwas anderes an dessen Stelle.