35.
Fyzickej ľudskej bytosti rozumieme len vtedy, keď ju berieme ako obraz tohto, čo je duchovne–duševné. Fyzické telo človeka, vzaté samo osebe, zostáva nepochopiteľné. Je však v rôznych svojich článkoch rôznym spôsobom obrazom toho, čo je duchovne-duševné. Hlava je jeho najdokonalejším, uzatvoreným zmyslovým obrazom. Všetko, čo prináleží sústave látkovej výmeny a údov, je akoby obrazom, ktorý ešte neprijal svoje konečné formy, obrazom, na ktorom sa ešte len pracuje. Všetko, čo patrí rytmickej organizácii človeka, stojí – s ohľadom na pomer duchovno–duševna k telesnosti – medzi týmito protikladmi.

36.
Kto z sa tohto duchovného hľadiska zaoberá ľudskou hlavou, má v tomto pozorovaní pomoc k pochopeniu duchovných imaginácií. Pretože vo formách hlavy sú imaginačné formy istou mierou vyronené až k fyzickej hustote.

37.
Tým istým spôsobom možno mať v zaoberaní sa rytmickou časťou ľudskej organizácie pomoc pre pochopenie inšpirácií. Fyzický pohľad na životné rytmy nesie v zmyslovom obraze charakter toho, čo je inšpirované. V sústave látkovej výmeny a údov máme, pozorujúc ich v plnej činnosti, v rozvinutí ich nutných či možných úkonov, zmyslovo-nadzmyslový obraz toho, čo je čisto nadsmyslovo intuitívne.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 38, 39, 40)
Nazad (Smernice č. 32, 33, 34)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

35. Man versteht das physische Menschenwesen nur, wenn man es als Bild des Geistig-Seelischen betrachtet. Für sich genommen bleibt der physische Körper des Menschen unverständlich. Aber er ist in seinen verschiedenen Gliedern in verschiedener Art Bild des Geistig-Seelischen. Das Haupt ist dessen vollkommenstes, abgeschlossenes Sinnesbild. Alles, was dem Stoffwechsel- und Gliedmaßen-System angehört, ist wie ein Bild, das noch nicht seine Endformen angenommen hat, sondern an dem erst gearbeitet wird. Alles, was zur rhythmischen Organisation des Menschen gehört, steht in bezug auf das Verhältnis des Geistig-Seelischen zum Körperlichen zwischen diesen Gegensätzen.

36. Wer von diesem geistigen Gesichtspunkte aus das menschliche Haupt betrachtet, hat an dieser Betrachtung eine Hilfe zum Verständnisse geistiger Imaginationen; denn in den Formen des Hauptes sind imaginative Formen gewissermaßen bis zur physischen Dichte geronnen.

37. In derselben Art kann man an der Betrachtung des rhythmischen Teiles der Menschenorganisation eine Hilfe haben für das Verständnis von Inspirationen. Der physische Anblick der Lebensrhythmen trägt im Sinnesbilde den Charakter des Inspirierten. Im Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem hat man, wenn man diese in voller Aktion, in der Entfaltung ihrer notwendigen oder möglichen Verrichtungen betrachtet, ein sinnlich-übersinnliches Bild des rein übersinnlichen Intuitiven.