32.
V hlave človeka je fyzická organizácia otlačkom duchovnej individuality. Fyzická a éterická časť hlavy stoja ako uzatvorené obrazy duchovna a vedľa nich v samostatnej duševne-duchovnej bytostnosti stoja astrálna časť a ja-časť. Máme preto v hlave človeka do činenia s dvomi vývojmi, prebiehajúcimi vedľa seba – na jednej strane vývoj relatívne samostatného fyzična a éterična a na druhej strane vývoj astrálna a organizácie Ja.

33.
V časti údov - látkovej výmeny človeka sú tieto štyri články ľudskej bytosti nerozlučne medzi sebou späté. Organizácia Ja a astrálne telo nie sú vedľa fyzickej a éterickej časti. Sú v nej, oživujú ju, pôsobia v jej raste, v jej schopnosti pohybu atď. Tým však je údová-látkovovýmenná časť ako zárodok, ktorý sa chce ďalej rozvíjať, ktorý ustavične usiluje o to, stať sa hlavou a ktorý je počas pozemského života človeka od toho ustavične zdržiavaný.

34.
Rytmická organizácia stojí uprostred. Tu sa organizácia Ja a astrálne telo striedavo s fyzickou a éterickou časťou zlučuje a opäť za od nej odlučuje. Dýchanie a krvný obeh sú fyzickým otlačkom tohto zjednocovania a oddeľovania. Proces nádychu znázorňuje spájanie; proces výdychu oddeľovanie. Procesy v krvi v tepnách predstavujú spájanie, procesy v krvi v žilách oddeľovanie.


Originálne znenie
Nazad (Smernice č. 29, 30, 31)
Ďalej (Smernice č. 35, 36, 37)
naspäť na zoznam smerní­c


Originálne znenie:

32.In dem Haupte des Menschen ist die physische Organisation ein Abdruck der geistigen Individualität. Physischer und ätherischer Teil des Hauptes stehen als abgeschlossene Bilder des Geistigen, und neben ihnen in selbständiger seelisch-geistiger Wesenheit stehen der astralische und der Ichteil. Man hat es daher im Haupte des Menschen mit einer Nebeneinanderentwickelung des relativ selbständigen Physischen und Ätherischen einerseits, des Astralischen und der Ich-Organisation anderseits zu tun.

33.In dem Gliedmassen-Stoffwechselteil des Menschen sind die vier Glieder der Menschenwesenheit innig miteinander verbunden. Ich-Organisation und astralischer Leib sind nicht neben dem physischen und ätherischen Teil. Sie sind in diesen; sie beleben sie, wirken in ihrem Wachstum, in ihrer Bewegungsfähigkeit und so weiter. Dadurch aber ist der Gliedmassen-Stoffwechselteil wie ein Keim, der sich weiter entwickeln will, der fortwährend darnach strebt, Haupt zu werden, und der fortwährend davon während des Erdenlebens des Menschen zurückgehalten wird.

34.Die rhythmische Organisation steht in der Mitte. Hier verbinden sich Ich-Organisation und Astralleib abwechselnd mit dem physischen und ätherischen Teil und lösen sich wieder von diesen. Atmung und Blutzirkulation sind der physische Abdruck dieser Vereinigung und Loslösung. Der Einatmungsvorgang bildet die Verbindung ab; der Ausatmungsvorgang die Loslösung. Die Vorgänge im Arterienblut stellen die Verbindung dar; die Vorgänge im Venenblute die Loslösung.