29.
V rozvinutom imaginatívnom poznaní pôsobí to, čo žije duševne-duchovne vo vnútri človeka a v jeho živote formotvorne pracuje na fyzickom tele, a na tomto podklade rozvíja ľudské bytie vo fyzickom svete. Oproti fyzickému telu, v látkovej výmene stále znovu obnovovanému, stojí tu vnútorná bytosť človeka, vo svojej podstate trvalo sa rozvíjajúca od narodenia (poprípade počatia) až do smrti. Voči fyzickému telu priestorovému, telo časové.

30.
V inšpirovanom poznaní žije v obraze to, čo zakúša ľudská bytosť v duchovnom okolí v čase medzi smrťou a novým zrodením. Tu sa stáva zrejmým, čím je podľa svojej podstaty človek v súvislosti svetov, keď je bez svojho fyzického a éterického tela, ktorými zažíva pozemské bytie.

31.
V intuitívnom poznaní prichádza k vedomiu pôsobenie predchádzajúcich pozemských životov prenikajúce sem do súčasného pozemského života. Tieto predchádzajúce pozemské životy sa vo svojom ďalšom vývoji zbavili súvislostí, v ktorých stáli s fyzickým svetom. Stali sa čisto duchovným bytostným jadrom človeka a ako také pôsobia v súčasnom živote. Tým sú aj predmetom toho poznania, ktoré vyplýva ako rozvinutie poznania imaginujúceho a inšpirovaného.Originálne znenie
Nazad (Smernice č. 26, 27, 28)
Ďalej (Smernice č. 32, 33, 34)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

29.In der entwickelten imaginativen Erkenntnis wirkt, was im Innern des Menschen seelisch-geistig lebt und in seinem Leben am physischen Leib gestaltet und auf dessen Grundlage das Menschendasein in der physischen Welt entfaltet. Dem sich im Stoffwechsel immer wieder erneuernden physischen Leib steht da die in ihrem Wesen von der Geburt (bzw. Empfängnis) bis zum Tode dauernd sich entfaltende innere Menschenwesenheit gegenüber, dem physischen Raumesleib ein Zeitenleib.

30.In der inspirierten Erkenntnis lebt im Bilde, was das Menschenwesen in der Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt innerhalb einer geistigen Umgebung erfährt. Da ist anschaulich, was der Mensch ohne seinen physischen und Ätherleib, durch die er das irdische Dasein durchmacht, seinem Wesen nach im Weltenzusammenhange ist.

31.In der intuitiven Erkenntnis kommt das Herüberwirken früherer Erdenleben in das gegenwärtige zum Bewußtsein. Diese früheren Erdenleben haben in ihrer Weiterentwickelung die Zusammenhänge abgestreift, in denen sie mit der physischen Welt gestanden haben. Sie sind zum rein geistigen Wesenskern des Menschen geworden und wirken als solcher im gegenwärtigen Leben. Sie sind dadurch auch Gegenstand der Erkenntnis, die als die Entfaltung der imaginierenden und inspirierten sich ergibt.