20.
Ku správnemu rozvoju duševného života v človeku patrí, aby si človek vo svojej bytosti plne uvedomil pôsobenie z ducha. Mnohí prívrženci novšieho prírodovedného svetonázoru sú v tomto smere tak silne predpojatí, že hovoria, že "všeobecná príčinnosť je to, čo vládne vo všetkých svetových javoch. Ak sa človek domnieva, že by mohol byť sám zo seba niečoho príčinou, tak to môže vytvárať len ilúziu". Novodobé prírodné poznanie sa chce vo všetkom verne riadiť pozorovaním a skúsenosťou. Ale týmto predsudkom o skrytej príčinnosti vlastných ľudských popudov samo hreší proti tejto svojej zásade. Pretože slobodné pôsobenie z vnútra ľudskej bytosti je úplne elementárnym výsledkom ľudského pozorovania seba samého. Nesmieme to popierať, naopak, musíme to uviesť do súladu s vhľadom do všeobecnej príčinnosti prírodného poriadku.

21.
Neuznávanie tohto popudu z ducha vo vnútri ľudskej bytosti je najväčšou prekážkou dosiahnutia vhľadu do duchovného sveta. Pretože vradenie vlastnej bytosti do prírodnej súvislosti znamená odvrátenie duševného pohľadu od tejto bytosti. Do duchovného sveta však človek nemôže preniknúť, ak neuchopí ducha najskôr tam, kde je tento daný úplne bezprostredne: v nepredpojatom sebapozorovaní.

22.
Sebapozorovanie tvorí začiatok pozorovania ducha. A môže byť správnym začiatkom preto, lebo človek pri pravom rozjímaní o sebe nemôže pri tom zostať stáť, ale musí z neho pokračovať k ďalšiemu duchovnému svetovému obsahu. Tak, ako chradne ľudské telo, keď nedostáva fyzickú potravu, tak bude človek, pozorujúci v pravom zmysle sám seba, vnímať chradnutie svojej vnútornej bytosti, keď nevidí, ako do tejto vnútornej bytosti pôsobia sily duchovného sveta, ktorý je činný mimo neho.
Originálne znenie:

20. Es gehört zur rechten Entfaltung des Seelenlebens im Menschen, daß er sich innerhalb seines Wesens des Wirkens aus dem Geiste vollbewußt werde. Viele Bekenner der neueren naturwissenschaftlichen Weltanschauung sind in dieser Richtung so stark in einem Vorurteile befangen, daß sie sagen, die allgemeine Ursächlichkeit ist in allen Welterscheinungen das Herrschende. Wenn der Mensch glaubt, er könne aus Eigenem die Ursache von etwas sein, so kann das nur eine Illusion bilden. Die neuere Natur-Erkenntnis will in allem treu der Beobachtung und Erfahrung folgen. Durch dieses Vorurteil von der verborgenen Ursächlichkeit der eigenen menschlichen Antriebe sündigt sie gegen diesen ihren Grundsatz. Denn das freie Wirken aus dem Innern des menschlichen Wesens ist ein ganz elementares Ergebnis der menschlichen Selbstbeobachtung. Man darf es nicht wegleugnen, sondern muß es mit der Einsicht in die allgemeine Verursachung innerhalb der Naturordnung in Einklang bringen.

21. Die Nicht-Anerkennung dieses Antriebes aus dem Geiste heraus im Innern des menschlichen Wesens ist das größte Hindernis für die Erlangung einer Einsicht in die geistige Welt. Denn Einordnung des eigenen Wesens in den Naturzusammenhang bedeutet Ablenkung des Seelenblickes von diesem Wesen. Man kann aber in die geistige Welt nicht eindringen, wenn man den Geist nicht zuerst da erfaßt, wo er ganz unmittelbar gegeben ist: in der unbefangenen Selbstbeobachtung.

22. Die Selbstbeobachtung bildet den Anfang der Geistbeobachtung. Und sie kann deshalb den rechten Anfang bilden, weil der Mensch bei wahrer Besinnung nicht bei ihr stehen bleiben kann, sondern von ihr fortschreiten muß zu weiterem geistigen Weltinhalt. Wie der menschliche Körper verkümmert, wenn er nicht physische Nahrung erhält, so wird der im rechten Sinne sich selbst beobachtende Mensch sein Selbst in Verkümmerung empfinden, wenn er nicht sieht, wie in dieses Selbst die Kräfte einer außer ihm tätigen geistigen Welt hineinwirken.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.23,24,25)

Nazad (Smernice č. 17, 18, 19)

naspäť na zoznam smerníc