17.
Človek je bytosť, ktorá svoj život rozvíja v strede medzi dvomi svetovými oblasťami. Svojim telesným rozvojom je začlenený do „dolného sveta“, svojou duševnou bytosťou tvorí „stredný svet“ a svojimi duchovnými silami sa usiluje o „horný svet“. Svoj telesný rozvoj má z toho, čo mu dala príroda; svoju duševnú bytosť nesie v sebe ako svoj vlastný podiel; duchovné sily v sebe nachádza ako dary, ktoré ho vedú nad neho samého, k účasti na božskom svete.

18.
Duch tvorí v týchto troch oblastiach. Príroda nie je bezduchá. Ak v prírode nepostrehujeme ducha, potom strácame poznávajúc aj prírodu. Avšak ducha v prírodnej existencii nachádzame ako spiaceho. No tak, ako má spánok svoju úlohu v ľudskom živote a „Ja“ musí istý čas spať, aby v inom čase bolo správne bdelé, tak musí duch sveta na „mieste prírody“ spať, aby bol v inom mieste správne bdelý.

19.
Voči svetu je ľudská duša snívajúcou bytosťou, ak nedbá na ducha, ktorý v nej pôsobí. On prebúdza duševné sny, tkajúce vo vlastnom vnútri, k účasti na svete, z ktorého pochádza pravá bytosť človeka. Tak, ako sa snívajúci uzatvára pred fyzickým okolím a vpriada sa do vlastnej bytosti, tak by musela duša stratiť svoju súvislosť s duchom sveta, z ktorého pochádza, keby nechcela v sebe počuť prebúdzajúce volanie ducha.
Originálne znenie:

17. Der Mensch ist ein Wesen, das in der Mitte zwischen zwei Weltgebieten sein Leben entfaltet. Er ist mit seiner Leibes-Entwickelung in eine «untere Welt» eingegliedert; er bildet mit seiner Seelen-Wesenheit eine «mittlere Welt», und er strebt mit seinen Geisteskräften nach einer «oberen Welt» hin. Seine Leibes-Entwickelung hat er von dem, was ihm die Natur gegeben hat; seine Seelen-Wesenheit trägt er als seinen eigenen Anteil in sich; die Geisteskräfte findet er in sich als die Gaben, die ihn über sich selbst hinausführen zur Anteilnahme an einer göttlichen Welt.

18. Der Geist ist in diesen drei Weltgebieten schaffend. Die Natur ist nicht geistlos. Man verliert erkennend auch die Natur, wenn man in ihr den Geist nicht gewahr wird. Aber man wird allerdings innerhalb des Naturdaseins den Geist wie schlafend finden. So wie aber der Schlaf im Menschenleben seine Aufgabe hat und das «Ich» eine gewisse Zeit schlafen muß, um zu einer ändern recht wach zu sein, so muß der Weltengeist an der «Natur-Stelle» schlafen, um an einer ändern recht wach zu sein.

19. Der Welt gegenüber ist die Menschenseele ein träumendes Wesen, wenn sie nicht auf den Geist achtet, der in ihr wirkt. Dieser weckt die im eigenen Innern webenden Seelenträume zur Anteilnahme an der Welt, aus welcher des Menschen wahres Wesen stammt. Wie sich der Träumende vor der physischen Umwelt verschließt und in das eigene Wesen einspinnt, so müßte die Seele ihren Zusammenhang mit dem Geiste der Welt verlieren, aus dem sie stammt, wenn sie die Weckrufe des Geistes in sich selbst nicht hören wollte.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 20, 21, 22)
Nazad (Smernice č. 14, 15, 16)

naspäť na zoznam smerníc