14.
Druhá podoba “ja”, ako bolo uvedené v tretej smernici, vystupuje ako „obraz“ tohto “ja”. Postrehnutím tohto obrazného charakteru sa osvetľuje aj myšlienková bytostná podstata, v ktorej sa “ja” zjavuje pred obyčajným vedomím. Rôznymi úvahami sa hľadá “pravé ja” v obyčajnom vedomí. Ale vážny vhľad do zážitkov tohto vedomia ukazuje, že v ňom toto “pravé já” nemožno nájsť, že tam môže vystúpiť len myšlienkový odlesk, ktorý je menej než obraz. Pravdivosť tejto skutočnosti uchopíme správne až keď pokročíme ku „ja“ ako obrazu, ktorý žije v éterickom tele. A až tým budeme správne podnietení ku hľadaniu ja ako pravej bytostnej podstaty človeka.

15.
Vhľad do podoby, v ktorej žije “ja” v astrálnom tele, vedie k pravému vnímaniu pomeru človeka k duchovnému svetu. Táto podoba “ja” je pre obyčajné vedomie ponorená do temných hlbín nevedomia. V týchto hlbinách vstupuje cez inšpiráciu človek do spojenia s duchovnou bytostnou podstatou sveta. Pred obyčajným vedomím stojí len úplne slabý citový odlesk tejto inšpirácie z diaľok duchovného sveta, ktorá vládne v duševných hĺbkach.

16.
Tretia podoba “ja” dáva nahliadnuť do samostatnej bytosti človeka v rámci duchovného sveta. Podnecuje vnímanie toho, že človek so svojou pozemsko – zmyslovou prirodzenosťou stojí sám pred sebou len ako zjavenie toho, čím v skutočnosti je. Tým je dané východisko pravého sebapoznania. Pretože oná svojbytnosť, ktorá utvára človeka v jeho pravde, sa zjaví poznaniu až potom, keď človek pokročí od myšlienky ja k jeho obrazu, od obrazu k tvorivým silám tohoto obrazu a odtiaľ k duchovným nositeľom týchto sil.
Originálne znenie:

14. Die zweite Gestalt des «Ich», die in der Darstellung des dritten Leitsatzes angedeutet worden ist, tritt als «Bild» dieses Ich auf. Durch das Gewahrwerden dieses Bildcharakters wird auch ein Licht geworfen auf die Gedankenwesenheit, in der das «Ich» vor dem gewöhnlichen Bewußtsein erscheint. Man sucht durch allerlei Betrachtungen in dem gewöhnlichen Bewußtsein das «wahre Ich». Doch eine ernstliche Einsicht in die Erlebnisse dieses Bewußtseins zeigt, daß man in demselben dieses «wahre Ich» nicht finden kann; sondern daß da nur der gedankenhafte Abglanz, der weniger als ein Bild ist, aufzutreten vermag. Man wird von der Wahrheit dieses Tatbestandes erst recht erfaßt, wenn man fortschreitet zu dem «Ich» als Bild, das in dem Ätherleibe lebt. Und dadurch wird man erst richtig zu dem Suchen des Ich als der wahren Wesenheit des Menschen angeregt.

15. Die Einsicht in die Gestalt, in der das «Ich» im Astralleibe lebt, führt zu einer rechten Empfindung von dem Verhältnisse des Menschen zu der geistigen Welt. Diese Ich-Gestalt ist für das gewöhnliche Erleben in die dunklen Tiefen des Unbewußten getaucht. In diesen Tiefen tritt der Mensch mit der geistigen Weltwesenheit durch Inspiration in Verbindung. Nur ein ganz schwacher gefühlsmäßiger Abglanz von dieser in den Seelentiefen waltenden Inspiration aus den Weiten der geistigen Welt steht vor dem gewöhnlichen Bewußtsein.

16. Die dritte Gestalt des «Ich» gibt die Einsicht in die selbständige Wesenheit des Menschen innerhalb einer geistigen Welt. Sie regt die Empfindung davon an, daß der Mensch mit seiner irdisch-sinnlichen Natur nur als die Offenbarung dessen vor sich selber steht, was er in Wirklichkeit ist. Damit ist der Ausgangspunkt wahrer Selbsterkenntnis gegeben. Denn jenes Selbst, das den Menschen in seiner Wahrheit gestaltet, wird sich der Erkenntnis erst offenbaren, wenn er vom Gedanken des Ich zu dessen Bilde, von dem Bilde zu den schöpfenden Kräften dieses Bildes, und von da zu den geistigen Trägern dieser Kräfte fortschreitet.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.17, 18, 19)
Nazad (Smernice č. 11, 12, 13)

naspäť na zoznam smerníc