11.
Sebavedomie, ktoré sa zhŕňa v “Ja”, vystupuje z vedomia. Toto vzniká, keď duchovno vchádza do človeka tým, že sily tela fyzického a tela éterického tieto odbúravajú. V odbúravaní týchto tiel sa vytvára pôda, na ktorej vedomie rozvíja svoj život. Ak však nemá byť organizmus zničený, musí po tomto odbúravaní nasledovať opätovné budovanie. Keď sa niečo odbúralo kvôli prežívaniu vedomia, tak sa práve to odbúrané opäť vybuduje. Vo vnímaní tohto opätovného budovania spočíva prežívanie sebavedomia. Vnútorným nazeraním je možné tento pochod sledovať. Je možné vnímať zážitky, ako sa to, čo je vedomé, prevádza do toho, čo je sebavedomé - tým, že sa zo seba tvorí následný obraz toho, čo je len prosto vedomé. Toto len vedomé má svoj obraz vo - prostredníctvom odbúrania - vzniknutej prázdnote organizmu. Toto sa previedlo do sebavedomia, keď sa prázdnota zvnútra opäť zaplnila. To bytostné, čo je spôsobilé k takémuto vyplňovaniu, sa prežíva ako „Ja“.

12.
Skutočnosť “Ja” sa nájde, keď vnútorné nazeranie, ktorým sa poznávajúc uchopuje astrálne telo, sa naďalej postupne buduje tak, že prežité myslenie sa v meditácii preniká vôľou. Najskôr sa človek tomuto mysleniu odovzdával bez vôle. Tým sa dospelo k tomu, že do tohto myslenia vstupuje duchovno, tak ako vstupuje pri zmyslovom vnímaní farba do oka či tón do ucha. Ak sa človek vypracoval do stavu, že to, čo týmto spôsobom - teda pasívnou oddanosťou - oživil vo vedomí, následne vybuduje vôľovým aktom, tak v tomto vôľovom akte vystupuje vnímanie vlastného „Ja“.

13.
Na ceste meditácie môžeme ku podobe, v ktorej vystupuje „Ja“ v obyčajnom vedomí, nájsť tri ďalšie formy:

- 1.Vo vedomí, ktoré uchopuje éterické telo, sa „Ja“ javí ako obraz, ktorý je však zároveň činnou bytosťou a ako taký prepožičiava človeku postavu, rast a stavebné síly.

- 2.Vo vedomí, ktoré uchopuje astrálne telo, sa „Ja“ zjavuje ako článok duchovného sveta, z ktorého dostáva svoje síly.

- 3.Vo vedomí, ktoré bolo práve uvedené ako to, ktoré je potrebné si nakoniec vydobyť, sa „Ja“ ukazuje ako samostatná duchovná bytosť, relatívne nezávislá na duchovnom okolí.
Originálne znenie:

11. Das Selbstbewußtsein, das im «Ich» sich zusammenfaßt, steigt aus dem Bewußtsein auf. Dieses entsteht, wenn das Geistige in den Menschen dadurch eintritt, daß die Kräfte des physischen und des ätherischen Leibes diese abbauen. Im Abbau dieser Leiber wird der Boden geschaffen, auf dem das Bewußtsein sein Leben entfaltet. Dem Abbau muß aber, wenn die Organisation nicht zerstört werden soll, ein Wiederaufbau folgen. So wird, wenn für ein Erleben des Bewußtseins ein Abbau erfolgt ist, genau das Abgebaute wieder aufgebaut werden. In der Wahrnehmung dieses Aufbaues liegt das Erleben des Selbstbewußtseins. Man kann in innerer Anschauung diesen Vorgang verfolgen. Man kann empfinden, wie das Bewußte in das Selbstbewußte dadurch übergeführt wird, daß man aus sich ein Nachbild des bloß Bewußten schafft. Das bloß Bewußte hat sein Bild in dem durch den Abbau gewissermaßen leer Gewordenen des Organismus. Es ist in das Selbstbewußtsein eingezogen, wenn die Leerheit von innen wieder erfüllt worden ist. Das Wesenhafte, das zu dieser Erfüllung fähig ist, wird als «Ich» erlebt.

12. Die Wirklichkeit des «Ich» wird gefunden, wenn man die innere Anschauung, durch die der Astralleib erkennend ergriffen wird, dadurch weiter fortbildet, daß man das erlebte Denken in der Meditation mit dem Willen durchdringt. Man hat sich diesem Denken zuerst willenslos hingegeben. Man hat es dadurch dazu gebracht, daß ein Geistiges in dieses Denken eintritt, wie die Farbe bei der sinnlichen Wahrnehmung in das Auge, der Ton in das Ohr eintritt. Hat man sich in die Lage gebracht, dasjenige, das man auf diese Art, durch passive Hingabe, im Bewußtsein verlebendigt hat, durch einen Willensakt nachzubilden, so tritt in diesen Willensakt die Wahrnehmung des eigenen «Ich» ein.

13. Man kann auf dem Wege der Meditation zu der Gestalt, in der das «Ich» im gewöhnlichen Bewußtsein auftritt, drei weitere Formen finden: 

- 1. In dem Bewußtsein, das den Ätherleib erfaßt, erscheint das «Ich» als Bild, das aber zugleich tätige Wesenheit ist und als solche dem Menschen Gestalt, Wachstum, Bildekräfte verleiht. 

- 2. In dem Bewußtsein, das den Astralleib erfaßt, offenbart sich das «Ich» als Glied einer geistigen Welt, von der es seine Kräfte erhält. 

- 3. In dem Bewußtsein, das eben als das zuletzt zu erringende angeführt worden ist, zeigt sich das «Ich» als eine von der geistigen Umwelt relativ unabhängige, selbständige geistige Wesenheit.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.14, 15, 16)
Nazad (Smernice č. 8, 9, 10)

naspäť na zoznam smerníc