106.
Michael ide opäť nahor cestami, ktorými išlo ľudstvo nadol po stupňoch duchovného vývoja až k činnosti inteligencie. Ibaže Michael po tej dráhe, po ktorej zišla nadol múdrosť až k svojmu poslednému stupňu - k inteligencii, povedie nahor vôľu.

107.
Keďže Michael od tohto časového bodu vo vývoji sveta svoju cestu iba ukazuje, takže po nej môže človek putovať slobodne, tak tým sa líši toto Michaelovo vedenie od všetkých predošlých vedení archanjelov, ba aj od všetkých predošlých vedení Michaela samotného. Tie vedenia pôsobili v ľuďoch; nielen ukazovali svoje pôsobenie - takže človek nemohol byť vtedy vo svojom pôsobení slobodný.

108.
Získať si vhľad do tohto, to je terajšou úlohou človeka, aby mohol v Michaelskom období nájsť celou svojou dušou svoju cestu ducha.Originálne znenie

Ďalej (Michaelove skúsenosti, keď plní svoje kozmické poslanie)
Nazad (Michaelova úloha v Ahrimanovej sfére)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

106. Michael geht die Wege wieder aufwärts, welche die Menschheit abwärts auf den Stufen der Geistesentwickelung bis zur Intelligenzbetätigung gegangen ist. Nur wird Michael den Willen aufwärts die Bahnen führen, welche die Weisheit bis zu ihrer letzten Stufe, der Intelligenz, abwärts gegangen ist.

107. Wie Michael von diesem Zeitpunkte der Weltentwickelung seinen Weg bloß zeigt, so daß ihn der Mensch in Freiheit wandeln kann, das unterscheidet diese Michael-Führung von allen früheren Erzengel-Führungen, ja von allen früheren Michael-Führungen selbst. Diese Führungen wirkten im Menschen; sie zeigten nicht bloß ihr Wirken, so daß der Mensch in dem seinigen damals nicht frei sein konnte.

108. Dieses einzusehen, ist des Menschen gegenwärtige Aufgabe, damit er mit seiner ganzen Seele seinen Weg des Geistes innerhalb des Michael-Zeitalters finden könne.