103.
Vedomie vo vývoji ľudstva zostupuje po rebríku myšlienkového rozvoja. Existuje prvá etapa vedomia: tu prežíva človek myšlienky v "Ja" ako preduchovnené, oduševnelé, oživené bytosti. V druhej etape prežíva človek myšlienky v astrálnom tele; tu predstavujú už len oduševnené a oživené odtlačky duchovných bytostí. V tretej etape prežíva človek myšlienky v éterickom tele. Predstavujú len vnútornú pohyblivosť, ako dozvuk čohosi duševného. Vo štvrtej etape, prítomnej, prežíva človek myšlienky vo fyzickom tele; predstavujú mŕtve tiene duchovna.

104.
Tou mierou, akou to duchovno-duševno-živé v ľudskom myslení ustupuje, ožíva vlastná vôľa človeka; sloboda sa stáva možnou.

105.
Je úlohou Michaelovou viesť človeka cestou vôle opäť tam, odkiaľ prišiel, keďže zostúpil cestou myslenia od prežívania nadzmyslovosti k prežívaniu zmyslovosti svojim pozemským vedomím.Originálne znenie

Ďalej (Michaelova úloha v Ahrimanovej sfére)
Nazad (Cesta predmichaelská a csta Michaelova)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

103. In der Menschheits-Entwickelung steigt das Bewußtsein auf der Leiter der Gedanken-Entfaltung herab. Es gibt eine erste Bewußtseins-Etappe: da erlebt der Mensch die Gedanken im «Ich» als durchgeistigte, beseelte, belebte Wesen. Auf einer zweiten Etappe erlebt der Mensch die Gedanken im astralischen Leib; sie stellen da nur mehr die beseelten und belebten Abbilder der Geistwesen dar. Auf einer dritten Etappe erlebt der Mensch die Gedanken im Äther-Leibe; sie stellen nur eine innere Regsamkeit wie einen Nachklang von Seelenhaftem dar. Auf der vierten, gegenwärtigen Etappe erlebt der Mensch die Gedanken im physischen Leibe; sie stellen tote Schatten des Geistigen dar.

104. In demselben Maße, in dem das Geistig-Seelisch-Lebendige im Menschendenken zurücktritt, lebt des Menschen Eigenwille auf; die Freiheit wird möglich.

105. Es ist Michaels Aufgabe, den Menschen auf den Bahnen des Willens dahin wieder zu führen, woher er gekommen ist, da er auf den Bahnen des Denkens von dem Erleben des Übersinnlichen zu dem des Sinnlichen mit seinem Erdenbewußtsein heruntergestiegen ist.