Tento článok uverejnil Rudolf Steiner 6.apríla 1924 v spravodaji pod titulom "Slobodná vysoká škola pre duchovnú vedu". V roku 1944 sa ten istý článok objavil v "Založenie slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu. Jej členenie na sekcie" vo filozoficko antropozofickom nakladateľstve pod titulom: "V slobodnej vysokej škole pre duchovnú vedu sa má uplatňovať to, čo je bezprostredne ľudské".


Rudolf Steiner

O napĺňaní potrieb členov


Táto inštitúcia sa nemôže realizovať z abstraktných myšlienok "zhora nadol". Musí sa vytvoriť z potrieb našich členov, "zdola nahor". Predsedníctvo antropozofickej spoločnosti si dalo plán vytvoriť mládežnícku sekciu, pretože táto zodpovedá tomu, čo hľadajú v našej spoločnosti z hĺbok svojich bytostí mladí ľudia. A ustanovená bude tak, že bude môcť týmto potrebám zodpovedať v tej miere, v akej tieto vystupujú.

A tak to musí byť i s ostatnými sekciami. K tomu je ale potrebné, aby potreby, ktoré v našej členskej základni vychádzajú najavo, i skutočne prúdili celým spoločenstvom a nakoniec sa zjednotili v tom, čo sa očakáva od predsedníctva v Goetheane. Preto by sme si mali stále viac dostávať do vedomia, že zmyslom Vianočného zjazdu nebolo vytvoriť jednoducho "spravujúce, administratívne predstavenstvo". Určite, "správa" tu musí byť a nesmie sa zabudnúť na to, že je potrebná a že má rozvíjať starostlivosť a presnosť. Ale hlavnou vecou bude, že predstavenstvo v Goetheane bude zmýšľaním členskej základne skutočne postavené do centra duchovných záujmov spoločnosti. V ňom sa má dohromaady zlievať to, čo tu z takýchto duchovných záujmov existuje.

Tomuto predstavenstvu má byť vzdialené chcieť akýmkoľvek spôsobom tak či onak obmedzovať iniciatívu v jednotlivých častiach spoločnosti. Ale malo by byť stále viac považované za nevyhnutnosť, že všetko, čo sa vynára v spoločnosti, by malo byť oznámené predstavenstvu. Potom bude možné to, čo sa chce na jednom mieste alebo v jednej skupine ľudí, zosúladiť s tým, čo zamýšľa iná strana. Toto predstavenstvo nebude chcieť pôsobiť jednostranným spôsobom "zhora nadol" ako nejaký úrad. Za svoju úlohu si berie, aby malo otvorené srdce a chápavý zmysel pre všetko, čo sa z členskej základne derie k uskutočneniu. Chce v tomto zmysle iba dúfať v porozumenie v tom smere, že mu bude vychádzané v ústrety, č i n n e v ústrety tam, kde ono z vlastnej iniciatívy, z cieľov antropozofického hnutia bude chcieť niečo vykonať. V tomto zmysle som na Vianočnom zjazde povedal: T o t o predstavenstvo má byť iniciatívnym predstavenstvom.

Ak budeme stále viac pozerať na toto predstavenstvo týmto spôsobom, potom sa bude môcť stať v správnom zmysle poradcom vo všetkých záležitostiach spoločnosti. A "poradcom" by ono rado bolo. Pretože dobre vie, že duchu antropozofickej spoločnosti od základu protirečí, ak by chcelo byť "prikazovateľom". Pri udeľovaní jeho rád nebude apelované na nič iného, než na slobodný úsudok členov. Ale správnym "poradcom" bude môcť byť len vtedy, ak sa na svoje miesto v správnom zmýšľaní dostane to, čo spočíva v náhľadoch, v snahách členov.

Predstavenstvo v Goetheane by bolo rado, aby mu bolo čo možno najvzdialenejšie, ustanovovať spojenie s pôsobením v spoločnosti cez paragrafy a programy, chce, aby sa v spoločnosti čo najvšeobecnejšie uplatnilo to, čo je bezprostredne ľudské, to, čo môže v každej jednotlivosti pôsobiť i individuálne. A rado by to dosiahlo predovšetkým vo všetkom tom, čo má byť vykonané pre slobodnú vysokú školu pre duchovnú vedu.naspäť