Toto je pokračovanie úvahy Mužský a ženský princíp v človeku a jej aplikácia na konkrétnom obrázku horoskopu. Rovnako ako i prvá časť bol uverejnený v Informačnom Liste APSWŠ. K obsahu by som len rád dodal, že som si vedomý, že niektoré moje názory sa odlišujú od názorov iných ľudí zaoberajúcich sa astrológiou. Príkladom toho môže byť názor na vlastnosti Ascendentu, ale i iné veci sa nájdu. K tomu azda len toľko, že moje názory vychádzajú z mojej vlastnej duševnej práce a zodpovedajú mne, aký som, prípadne som bol v danom čase.


Natálny horoskop z pohľadu obsahu mužského a ženského princípu

Minule som vo svojom článku sľúbil, že sa pokúsim ukázať, ako sa dajú použiť princípy polarity, čiže princíp mužský a ženský (v čínskej tradícii jang a jin), pri vysvetľovaní konkrétneho obrázka horoskopu.

Najskôr však, pretože tento časopis je časopisom hlavne pre priaznivcov a obdivovateľov waldorfskej pedagogiky, by som sa chcel ešte pár slovami vrátiť k určitým odozvám na minulý článok a trochu bližšie ozrejmiť vzťahy, ktoré pre mňa osobne spájajú astrológiu a duchovnú vedu, z ktorej waldorfská pedagogika vo svojich koreňoch pochádza.

Predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že v astrológii ide o symbolický obraz pomerov duševno-duchovného sveta. Že znamenia zverokruhu sú duchovné bytosti hierarchie cherubínov a znaky planét pod nimi sú symboly duševných kvalít ľudskej individuality, pre ktorú sa horoskop zhotovuje. Takže ak sa takto dívame na celú túto problematiku, zapadá táto do všeobecných snáh poznania duše človeka a tým môže čiastočne prispieť i učiteľovi k poznaniu ako seba samotného, tak i dieťaťa v škole. Ako druhú vec by som chcel ešte uviesť, že ako minulý článok, tak i toto jeho pokračovanie je výsledkom mojich osobných snažení a skúseností a zodpovedá súčasnému stavu môjho poznania. V jednotlivostiach sa preto môže líšiť od prác iných autorov, či už z kníh alebo časopisov. Zváženie tu zostáva (ako ostatne vo všetkých veciach ľudského života) na každom čitateľovi osobne. Toľko teda na úvod a teraz už môžeme začať.


Pred sebou máme jeden taký obrázok, symbolický obraz súvislostí ako v ľudskej duši samotnej, tak i duše s kozmom. Sú v ňom síce zakreslené i aspekty (to sú tie čiary spájajúce jednotlivé symboly planét), ale tie si teraz nebudeme všímať a zostaneme iba pri základnom popise postavenia planét, čiže jednotlivých vlastností (akoby rozkúskovanej) duše pod znameniami zverokruhu, ktorých polarita bude teraz tým hlavným, o čo tu ide.

Začnime ascendentom.

ASC je v Blížencoch, čiže v mužskom princípe. Ascendent je to v človeku, čo mu akoby smeruje v ústrety, budúcnosť, ku ktorej má predpoklady. Tu je ascendent mužský, teda úloha tejto osoby, to, k čomu má viesť jej život, je úloha mužská - činy a rozdávanie. To, čo má stále viac a vedomejšie uchopovať v tomto živote, je schopnosť byť nápomocnou iným, rýchlou v myslení a aplikovanie tohoto rýchleho myslenia v prospech iných, rozdávanie (Blíženci). Keď upustíme od negatívnych prejavov, tak touto úlohou má byť služba, aktívna služba projektom, ktoré sa už začali. Blíženci sú i svet obchodu; ak si vezmem obchod v ideálnom stave ako komunikáciu, výmenu, založenú na božských pravidlách, tak je to tiež určitá výzva aktívne vstupovať do vzťahov súvisiacich s pohybom "tovaru", výmenou a obmenou toho, čo je komu práve potrebné a toho, čo už nepotrebuje.

Vládca narodenia - vládca znamenia Blížencov je Merkúr

Merkúr v Rybách. Samotný vládca narodenia je tu pod ženským princípom. Má teda receptívny charakter. To znamená, že ascendent, to k čomu osobnosť smeruje, je počaté a živené zo ženských zdrojov, zo schopnosti prijímať. Merkúr je praktický rozum a ten je tu pod ženským princípom. Rozumové schopnosti sú tu teda prijímajúce. To by sa mohlo dať pekne interpretovať v zmysle prijímania racionálnej zložky myšlienok vonkajšieho sveta. Teda myslenie tejto osoby je otvorené pre vonkajší svet a prijíma ho, preniknuté fantáziou (Ryby). Myšlienky takto prijaté sú teda zmiešavané s fantáziou a esenciou celkovej ľudskej múdrosti a tak tvoria akúsi nezrelú múdrosť, fantazijnú múdrosť, túžiacu po rozvinutí.

Slnko v Baranovi. Slnko je pod mužským princípom, čiže činné a to činné tak, že má silu k počiatkom, schopnosť a vlastne aj radosť z nespočetných nových počiatkov (Baran). Slnko je Ja. Je to centrum, stred duše, ktorý organizuje ostatné - vyššie i nižšie vlastnosti. Ja tejto osoby je teda činné, má v sebe činný princíp, princíp prvotného nadšenia uvádzať do harmónie všetky ostatné duševné oblasti. Baranské Ja nevie, kam to všetko má viesť, ale s nadšením znovu a znovu zosúlaďuje všetko ostatné, prezentuje celok ako niečo činné, pracuje alebo aspoň stále znovu začína pracovať na celkovom dojme, na celkovej harmónii osobnosti. Vždy, i po neviem akej fáze úpadku, nachádza sily k novému počiatku harmonizácie a zosúladenia celej osobnosti. Je činné, mužské a jeho radosťou sú nové začiatky.

Mesiac v Rakovi. Mesiac, teda city a pocity, sú ožarované ženským princípom, priam materinským princípom prijímania a ochraňovania, vlastnenia (Rak). Teda citová oblasť a vlastne i sny a predstavivosť sú prijímajúce. Odkiaľ? Tu si trošku zašpekulujme. Povedzme, že z minulosti, pretože Rakovi vládne Mesiac a k Mesiacu sa viaže minulosť. City sú teda otvorené voči minulosti, voči prúdeniu z duchovných sfér pred narodením, čiže vlastne vyciťovanie skutočného, pravého Ja a všetkého, čo s tým súvisí, je posilnené. Všetky tieto prijímané obrazy, všetka minulosť, sú však brané skoro ako vlastníctvo, ako niečo, čo chce duša ochraňovať, čoho sa ťažko vzdáva. Táto bytosť teda môže pociťovať túžbu po opustenom duchovnom domove.

Venuša v Rybách. Venuša ako láska, ako umelecké aktivity je v receptívnej polohe, v polohe fantázie a zakuklenej ľudskej múdrosti (Ryby). To, čím duša žije ako láskou, ako umením, je formované žiarením vesmírneho ženského princípu, ktorý v sebe skrýva výťažok celého kruhu, láska je múdra, ale žensky múdra, prítulná, otvorená, pripravená prijímať, mnoho v sebe skrýva a ani sa v tom nevyzná, ale to, čo v sebe skrýva, tvorí fantastický podklad. Súčasne je však takisto veľmi zraniteľná, pretože nevie, ako a čo s tým všetkým. A práve preto, možno po mnohých ranách otvorenej duši, stáva sa láska opatrnou. Ale Slnko v Baranovi, ktoré organizuje celok, má vždy dosť síl pracovať s energiou nového počiatku a dodáva tak i láske sily k renovácii. To platí i o umeleckých aktivitách, tie sú rovnako otvorené a zraniteľné (a vlastne prečo ich oddeľovať od Lásky?)

Mars v Rybách. Energia a činný princíp je pod žiarením ženského princípu, ktorý ho núti byť pasívnym. Čo môže zostať z takejto energie? Aký je ženský Mars? Minule sme písali, že ženský princíp Marsu je také prijímanie, ktoré má podtón pretvárania prijatého na budúcu činnosť. Takže energia je tu skrytá, utlmená, napĺňa sa zo sfér jupiterských, životných, zo sfér prežitej ľudskej skúsenosti a fantázie (Ryby), prijíma toto všetko, ale práve tým prijímaním je celková energia človeka nízka, neprejavuje sa v činnosti, azda len v podpore fantázie, chystaniu sa k budúcim činom. Kedy? Ktovie.

Jupiter v Kozorožcovi. Jupiter, prúdenie vyššieho života, v polohe prijímania, v polohe prijímania hmoty, skostnatenia do seba (Kozorožec). Právne pojmy, vyššia múdrosť sa stáva otvorenou pre prijímanie, ale to, čo prijímajú, je obmedzujúce, tvrdnúce. Celé tieto ideály budú teda náchylné k skostnateniu, náchylné k zastaveniu, vyšší život v človeku prúdi pomalšie, človek je teda akoby nepohyblivý vo vyšších princípoch. Môže to byť i vernosť, presnosť, môže to byť i neschopnosť prejsť na vyšší (ale aj na nižší) stupeň životného vedomia. Právne pojmy, ktoré v človeku sú, sú prijaté zvonku a značne nepohyblivé. Múdrosť k riadeniu života je pomalá, s veľkou zotrvačnosťou (hmotou) a ťažko je človeku zmeniť sa. Ide to len pomaly a možno vôbec nie, najmä pri celkovom nedostatku činnej energie (Mars) zatlačenej Rybami.

Saturn v Kozorožcovi. Atma, ohraničenie, odlúčenie, osud; čo ešte povedať k Saturnu? A opäť Kozorožec, opäť ženský princíp, opäť zastavenie sa, prijímanie hmoty, fyzična, vôle. Prijímanie vôle osudu? Azda. Odlúčenie je odlúčenejšie, osud osudovejší. Smútok? Je Saturn smútok? Nie, Saturn je osamelosť, nehybnosť, fyzické telo, koža ohraničujúca človeka od ostatného sveta. Teda toto ohraničenie prijíma do seba veľa hmoty, kosti kostnatejú, strácajú ducha, idú k smrti, Celý osud prijíma do seba tiaž. Osud je ťažší, hmotnejší, nijako nie činný, je to utrpenie.

Urán v Levovi. Čo je Urán v duši človeka? Tieto nové planéty sú asi mimo vedomia bežného človeka dnešnej doby, ale to nevadí. Urán, podľa astrologickej literatúry, je revolúcia. Podrývanie toho, čo existuje. Urán v mužskom princípe činne podrýva akékoľvek skostnatenie, čiže Saturn ani Jupiter tu nemajú pevnú pôdu pod nohami. Statočnosť a sebavedomie zo znamenia Leva dáva Uránu energiu k rozbíjaniu akýchkoľvek strnulostí, akýchkoľvek tiaží osudu. A Baransky činné Slnko je tu zapriahnuté i cez aspekty. Chvála Uránu!

Neptún v Škorpiónovi. (To platí pre viacerých, ktorí sme sa narodili v podobnom čase, v podobnej dobe) - Živá mystika v človeku prijíma božie slovo, otvára sa nebesiam.

Pluto v Panne - v receptívnej polohe, prijímajúcej poriadok, panenskú čistotu (Panna). Čo tu vyšpekulujeme? Pluto, podľa literatúry, je znakom šokujúcich prevratov, nečakaných rán osudu. Ako to spojiť so ŽP? Asi tak, že to, čo v človeku zodpovedá týmto ranám osudu je otvorené, prijíma. Prijíma poriadok, prijíma ochotu k službe. Že by rany osudu začali dopadať, keď nebude v človeku dostatok poriadku a ochoty k službe? To je celkom pekné...

Zhrnutie? Väčšina duševných komponentov je v ženských znameniach. Celá osobnosť teda vyznieva ako viac receptívna, schopná prijímať zvonku. Ale Ascendent, Slnko a Urán sú v znameniach mužského princípu, sú činné. To, čo v človeku stojí ako stred, čo organizuje celok, to k čomu človek smeruje do budúcna i to, čo ho nenechá stvrdnúť vo vývoji, je činné a pracuje. Teda úlohou bude uchopiť mužský princíp a žiť v ňom do budúcna.

Takto teda používam vo výklade horoskopov mužský a ženský princíp v znameniach zverokruhu. Pravdaže, ide iba o určité priblíženie, veď už v úvode minulej časti som prijal isté zjednodušujúce predpoklady. Život nie je schéma. Avšak na druhej strane nám môže takéto zjednodušenie pomôcť vytušiť mnohé z jeho bohatej, mnohovrstvej a mnohohrannej kvality. A aby bolo jasné - vôbec netvrdím, že sa nemôžem mýliť. Ale myslím si, že ako téma na rozmýšľanie to nie je na zahodenie. Záverom by som asi povedal len toľko, že každý z nás nosí v sebe mužské i ženské vlastnosti. Niekedy sa nám možno zdá, že nám komplikujú život, ale myslím že každý má to, čo mu patrí. A ohľadne týchto princípov - bude myslím dobré, keď si budeme aspoň vedomí ich existencie.



naspäť