Iniciatí­va

Čo máme spoločné


Už pár rokov sa na Slovensku stretávajú antroposoficky orientovaní­ ľudia v rámci iniciatí­vy „Čo máme spoločné“. O čom táto iniciatí­va je?

Cieľom tejto spoločnej práce do istej miery vypracovať na Slovensku spoločný duchovný obsah tým, že sa po nejaký čas - v tomto období­ je to tretina roka, teda štyri mesiace - isté množstvo ľudí­ v rôznych oblastiach Slovenska zaoberá rovnakým myšlienkovým obsahom. Tento obsah tvoria tzv. smernice (nemecky Leitsätze), ktoré boli Rudolfom Steinerom pí­sané a uverejňované v rokoch 1924 a 1925 pre členov Všeobecnej antroposofickej spoločnosti.

Ľudia a skupiny, ktoré sa rozhodli pridať sa k tejto iniciatí­ve, sa zaoberajú dopredu dohodnutým počtom týchto smerní­c každý svojim spôsobom, ako je komu vhodné. Po štyroch mesiacoch sa vždy koná spoločné stretnutie, na ktorom si zúčastnení­ vymieňajú výsledky svojej práce v živej diskusii.

Zúčastnení­ sú v tomto období­ hlavne z Brezna a jeho okolia potom z Bratislavy a jej okolia a tiež z Koší­c. Takže iniciatí­va zahŕňa dnes západ stred i východ Slovenska.

To, čo je pre túto iniciatí­vu najpodstatnejšie, je rozví­jať antroposofické sebapoznanie a sebavedomie. Toto nie je úplne možné dosiahnuť bez vzájomnej komunikácie a bez zhodnutia sa na podstate toho, čo z antroposofie je dnes zverejňované v knihách či prednáškach. V antroposofii bežne použí­vané pojmy - ako fyzické telo, éterické telo, astrálne telo, tretia, druhá, prvá hierarchia, anjeli, archanjeli, archai, myslenie, cí­tenie, vôľa, luciferské, ahrimanské sily a mnoho ďalší­ch - sú z bežnej skúsenosti často rôznymi ľuďmi, zaoberajúcimi sa antroposofiou, chápané a vysvetľované rôzne. A práve týchto základných pojmov sa chápu prvé smernice Rudolfa Steinera a tým poskytujú možnosť aj pre dnešné antroposofické spoločenstvá nachádzať v spoločnom zaoberaní­ sa nimi naozaj to, čo máme spoločné.

Antroposofia, ak má nájsť svoje miesto na tejto Zemi, musí­ si nájsť svoje miesto v dušiach ľudského spoločenstva. A toto antroposofické ľudské spoločenstvo sa musí­ vedieť vzájomne dohodnúť na svojom chápaní­ antroposofie. Je úplne samozrejmé, že každý človek prijí­ma antroposofiu individuálnym spôsobom. Ale spoločenstvá sú tu na to, aby jednotlivec mohol vystúpiť zo svojej úzko ohraničenej oblasti k oblasti, ktorá je spoločná viacerým, v tom lepšom prí­pade až mnohým. Tak, ako máme spoločný fyzický svet, tak je možné mať i spoločný svet duchovný, ktorý sa budeme spoločne uvedomovať a na ktorého kvalitách sa budeme vedieť aj spoločne zhodnúť.

Pretože doba je už raz taká, že vo svete existujú mocné sily, ktoré by chceli antroposofiu z tejto Zeme vyhladiť, znemožniť ju a zlikvidovať takú ľudskú duševnosť, ktorá je schopná antroposofii poskytnúť obydlie. A antroposofia môže žiť len v ľudských dušiach.

Preto vznikla a pôsobí­ iniciatí­va Čo máme spoločné. Chce, aby antroposofia žila v ľudskom spoločenstve - tu konkrétne v rámci Slovenska. Len si predstavte takú skutočnosť, že v istom období­ sa množstvo ľudí­ v rôznych kútoch Slovenska zaoberá rovnakými myšlienkami, že tí­to ľudia myslia, premýšľajú do rôznych detailov nejaký duchovný obsah, krátko zhrnutý do niekoľkých viet. Obsah, ktorý z duchovných svetov zniesol a do slov dal zasvätenec. Je možné cí­tiť, že takáto činnosť pôsobí­ svojou mocou - že tento obsah tých ľudí­ navzájom spája tým, že ho myslia a že tým tento obsah dostáva podiel na duchovnom živote územia Slovenska.

Zatiaľ nás­ v tejto iniciatí­ve až tak veľa nie je. Ale iniciatí­va je otvorená. Kto slobodne uzná, že takáto práca má zmysel a teda by sa chcel k nám pridať, je ví­taný. Samozrejme, radi by sme sa s ní­m stretali aj na spoločných stretnutiach, ktoré sa v súčasnosti konajú vždy v Podbrezovej - na jeseň, po novom roku a pred školskými prádzninami.

Ale aj už len pridanie sa k nám v duchu – tým, že sa človek zaoberá myšlienkovým obsahom smerníc, pomáha. A vôbec nie je dôležité, či niekto s nami prešiel už smernice predchádzajúce. Napokon, jedná sa stále len o všeobecne známy antroposofický obsah. Ale to, čo je podstatné, je premýšľať smernice, na ktorých sme sa dohodli naposledy.

A tie, ktorými sa práve zaoberáme, môžete nájsť vždy na tejto stránke:
http://antroposof.blaschke.sk/smernice.html
Sú to vždy tie posledné, ktoré sú uvedené naspodu.
Ak vás táto iniciatí­va oslovila, prí­padne máte nejaké otázky, neváhajte sa mi ozvať na mail, rád zodpoviem všetko, čo budem vedieť.

Robert Blaschke, robert(bodka)blaschke(zavináč)zoznam(bodka)sknaspäť